Menu Zamknij

Pokoje pracy indywidualnej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ PRACY INDYWIDUALNEJ

  1. Z pomieszczeń pracy indywidualnej mogą korzystać użytkownicy posiadający ważne konto czytelnika.
  2. Korzystanie z pomieszczeń jest możliwe w godzinach otwarcia Biblioteki.
  3. W celu otrzymania klucza do pomieszczenia należy zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza (Informatorium) z ważną (aktualną) kartą biblioteczną lub legitymacją.
  4. Pomieszczenia udostępnia się na okres do 2 tygodni. Wówczas klucz pozostaje w posiadaniu osoby, która korzysta z pomieszczenia. Okres ten może być wydłużony, jeśli nie ma innych oczekujących. W przypadku korzystania z pomieszczenia jednorazowo (przez jeden dzień), po zakończonej pracy w danym dniu klucz należy oddać dyżurnemu bibliotekarzowi. Klucza nie można udostępniać innym osobom. W przypadku zagubienia klucza użytkownik ponosi koszt wykonania jego duplikatu (według wykazu opłat). Biblioteka posiada klucz zapasowy i w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wejścia do pomieszczenia, także pod nieobecność użytkownika.
  5. W pomieszczeniu można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych. Z książek zamówionych z magazynu można korzystać przez okres do 30 dni. Po zakończeniu pracy w danym dniu książki i czasopisma ze zbiorów wolnego dostępu należy odłożyć na wózek.
  6. W pomieszczeniu użytkownik może korzystać z własnego sprzętu oraz z własnych materiałów. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu. Czytelnik przy każdorazowym opuszczeniu pomieszczenia powinien zamknąć je na klucz.
  7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu oraz zobowiązany jest do utrzymywania w nim porządku i czystości. Zabronione jest spożywanie posiłków oraz prowadzenie głośnych rozmów.
  8. Użytkownik korzystający z pomieszczenia jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pomieszczeń pracy indywidualnej, jak i regulaminu Biblioteki oraz zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
  9. Naruszenie regulaminu przez użytkownika może spowodować czasowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z pomieszczenia.