Menu Zamknij

Etnologia

Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych oznaczonych pierwszą literą dyscypliny i kolorem
Poszczególne kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją dziedzinową opartą na ujednoliconym ciągu literowo-liczbowym

E I ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA / SPOŁECZNA
E I 000 Etnologia i antropologia kulturowa. Encyklopedie, słowniki
E I 100 Etnologia i antropologia kulturowa. Opracowania ogólne i rozwój dyscypliny
E I 110 Historia etnologii polskiej
E I 200 Kierunki (szkoły), podejścia badawcze; historia etnologii w innych krajach (interpretacje, omówienia tekstów i badań klasyków)
E I 210 Klasycy etnologii i antropologii kulturowej (lektura, teksty klasyków)
E I 300 Materiały biograficzne, biografie, sylwetki badaczy
E I 400 Materiały do historii dyscypliny
E I 410 Dokumentacja i informacja etnograficzna
E I 420 IEiAK UAM
E I 430 PTL
E I 440 Inne
E I 500 Źródła etnograficzne
E I 510 Starożytne
E I 520 Średniowieczne
E I 530 Nowożytne
E I 531 Pamiętniki chłopskie

E II SZTUKA LUDOWA I NIEPROFESJONALNA, RZEMIOSŁO
E II 100 Opracowania ogólne (też etnodesign)
E II 110 Polska
E II 120 Europa i świat
E II 130 Sztuka pierwotna, prehistoryczna
E II 200 Twórcy ludowi i nieprofesjonalni
E II 300 Budownictwo i architektura (mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe, sakralne, użyteczności publicznej)
E II 310 Wyposażenie wnętrz (meblarstwo, skrzynie i kufry, wycinanka)
E II 400 Odzież i tkaniny; plecionki
E II 410 Strój, haft, koronka, zdobnictwo stroju
E II 420 Tkactwo, plecionkarstwo
E II 500 Malarstwo, rzeźba, drzeworyt, miedzioryt
E II 600 Rzemiosło artystyczne (kowalstwo, garncarstwo i ceramika, zabawkarstwo, inne)
E II 700 Plastyka obrzędowa
E II 800 Inne

E III MUZEALNICTWO
E III 100 Prace ogólne i teoretyczne
E III 200 Muzea i zbiory etnograficzne (historia, zbiory, wystawy, katalogi, przewodniki)
E III 210 Polskie
E III 220 Zagraniczne
E III 300 Muzea i zbiory inne
E III 400 Ochrona i konserwacja zabytków

E IV TEORIA KULTURY
E IV 100 Teoria kultury. Opracowania ogólne
E IV 200 Kultura ludowa, tradycyjna, chłopska
E IV 300 Kultura współczesna; antropologia współczesności
E IV 310 Kultura masowa, popularna
E IV 320 Media
E IV 330 Globalizacja
E IV 340 Subkultura, kontrkultura, kultura alternatywna
E IV 350 Kultura życia codziennego, antropologia codzienności
E IV 400 Zmiana kulturowa (adaptacja kulturowa, akulturacja, asymilacja, integracja kulturowa, modernizacja, tożsamość kulturowa, inne)
E IV 401 Pamięć kulturowa, antropologia pamięci; dziedzictwo kulturowe
E IV 410 Wielokulturowość
E IV 420 Kolonializm, postkolonializm
E IV 430 Badania międzykulturowe (cross-cultural studies/researches)
E IV 440 Stosunki interetniczne i międzynarodowe, kontakt kulturowy, zderzenie kultur; konflikt etniczny/kulturowy
E IV 450 Pogranicza kulturowe i etniczne
E IV 500 Studia etniczne (etnicyzm, etniczność, etnogeneza, etnos, grupa etniczna, stereotypy etniczne, inne, naród, nacjonalizm)
E IV 600 Migracje
E IV 610 Polacy poza granicami kraju
E IV 620 Imigranci w Polsce
E IV 700 Zagadnienia pokrewieństwa, rodziny, płci; feminizm; gender studies; seksualność
E IV 710 Antropologia starości, starość w kulturze
E IV 800 Inne specjalizacje, studia, dziedziny badań
E IV 810 Antropologia ciała
E IV 820 Antropologia edukacji; etnopedagogika; edukacja kulturowa, etnograficzna; animacja kultury
E IV 830 Antropologia ekonomiczna
E IV 831 Systemy gospodarki
E IV 832 Ekologia kulturowa
E IV 833 Człowiek – kultura – przyroda/ środowisko
E IV 834 Antropologia jedzenia, kultura kulinarna
E IV 840 Antropologia miasta
E IV 841 Kultura ubóstwa
E IV 850 Antropologia polityczna, antropologia prawna
E IV 860 Antropologia turystyki, podróży
E IV 861 Antropologia sportu
E IV 870 Antropologia widowisk, teatru, tańca
E IV 871 Antropologia wizualna; fotografia, film
E IV 872 Rytuał, gest; obrzędy i ceremonie
E IV 873 Antropologia zabawy; ludyczność, karnawalizacja
E IV 880 Antropologia filozoficzna; filozofia; filozofia kultury
E IV 890 Inne

E V SUBDYSCYPLINY I DYSCYPLINY POMOCNICZE
E V 100 Antropologia medyczna, etnomedycyna, (w tym etnofarmakologia, etnofarmacja, etnopsychiatria); medycyna ludowa; medycyny tradycyjne świata; higiena i zdrowie
E V 110 Kryzysy humanitarne, pomoc humanitarna
E V 200 Antropologia religii, religioznawstwo, etnoreligioznawstwo. Opracowania ogólne
E V 201 Encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie
E V 202 Historia religii; badacze religii
E V 203 Filozofia religii
E V 204 Socjologia religii
E V 205 Psychologia religii
E V 210 Opracowania problemowe
E V 211 Symbol, symbolika
E V 212 Mit
E V 213 Tabu
E V 214 Kult. Ośrodki kultu, pielgrzymki, miejsca święte; święci
E V 215 Magia; demonologia; zabobon
E V 216 Religijność ludowa
E V 217 Misje
E V 218 Antropologia śmierci; przemijanie w kulturze
E V 220 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy, sesje
E V 230 Religie starożytne
E V 231 Egiptu
E V 232 Grecji, Rzymu
E V 233 Celtów
E V 234 Słowian
E V 235 Germanów
E V 236 Bliskiego Wschodu
E V 237 inne
E V 240 Religie pierwotne i prehistoryczne
(animizm, fetyszyzm, manizm, preanimizm, szamanizm, totemizm, inne)
E V 250 Religie uniwersalistyczne
E V 251 Judaizm
E V 252 Chrześcijaństwo. Opracowania ogólne
E V 252.1 Chrześcijaństwo zachodnie:
– Kościół rzymskokatolicki (w tym Kościół polskokatolicki i mariawitów)
– protestantyzm: Kościoły anglikańskie, luterańskie, kalwińskie (reformowane i prezbiteriańskie), Adwentyści Dnia Siódmego, anabaptyści, amisze, arianie (Bracia Polscy), baptyści, kwakrzy, menonici, metodyści, zielonoświątkowcy, in.
E V 252.2 Chrześcijaństwo wschodnie:
– Kościoły wschodnie (armeński, egipski, jakobicki, koptyjski, nestoriański, syryjski, inne)
– Kościoły prawosławne + staroobrzędowcy (starowiercy)
E V 252.3 Inne chrześcijańskie ugrupowania, sekty i ruchy religijne i parareligijne
Armia Zbawienia, Christian Science (Kościół Chrystusa, Nauka/Wiedza Chrześcijańska), Dzieci Boże, Hutteryci, Janseniści, Kimbangizm, Kościoły afrykańskie, Kościół Domowy, Kościoły syjonistyczne i etiopskie, Mormoni, Odnowa Moralna, Rastafarianie, Świadkowie Jehowy, Światowy (Radiowy) Kościół Boga, Uniwersytecka Krucjata dla Chrystusa, inne
E V 253 Islam i inne islamskie ugrupowania, sekty, ruchy religijne i parareligijne
Ahmadija, Bracia Muzułmańscy, Gurdijev, Hezbollah (Partia Boga), Islamski Amal, Ismailici Chodża, Neosufizm, Ruch czarnych Muzułmanów, Subud, inne
E V 254 Bahaizm
E V 255 Religie Wschodu. Opracowania ogólne
E V 255.1 Religie Indii:
– hinduizm i inne hinduistyczne ugrupowania, sekty i ruchy religijne i parareligijne (Hare Kryszna – Międzynarodowe Stowarzyszenie Świadomości Kryszny, Medytacja Transcendentalna, inne)
– dżinizm
– sikhizm
E V 255.2 Buddyzm, lamaizm; buddyzm chiński; buddyzm tybetański + bon
E V 255.3 Zen (buddyzm japoński)
E V 255.4 Inne religie Chin, Japonii, Korei: konfucjanizm, taoizm, shintoizm, inne
E V 255.5 Religie Iranu: zoroastryzm, zaratustrianizm, parsizm, inne
E V 260 Inne ugrupowania religijne i parareligijne; synkretyzm, sekty i nowe ruchy religijne
Eckanker, Kościół Zjednoczeniowy (sekta Moona, muniści), Misja Boskiego Światła, okultyzm, różokrzyżowcy, ruch Droga, sataniści, scjentologia, spirytyzm, świątynia Ludu, teozofia, wolnomularstwo (masoneria), inne
E V 261 Religie synkretyczne (czondokjo, druidzi, gnostycyzm, jezydzi, kabała, kandomble, kaodaizm, kulty misteryjne, makumba, manicheizm, santeria, shakeryzm, umbanda, voodoo, inne)
E V 262 New Age
E V 263 Ruchy społeczno-relig. (kult cargo, mesjanizm, millenaryzm, profetyzm, in.)
E V 270 Ateizm
E V 300 Antropologia fizyczna, biologiczna; ewolucja człowieka
E V 400 Socjologia Opracowania ogólne
E V 401 Encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie
E V 410 Opracowania problemowe
E V 411 Struktura społeczna
E V 412 Społeczeństwo. Grupa. Jednostka
E V 413 Socjologia wsi
E V 420 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy, sesje
E V 500 Językoznawstwo. Dialektologia. Antropologia komunikacji Opracowania ogólne
E V 510 Opracowania problemowe
E V 520 Struktura językowa świata – opracowania ogólne (dotyczące poszczególnych kontynentów – patrz kontynenty)
E V 530 Antropologia lingwistyczna, etnolingwistyka
E V 531 Antropologia komunikacji (etnografia mówienia, komunikowanie niewerbalne: język ciała, proksemika, znak). Pismo
E V 532 Antropologia słowa. Antropologia literatury
E V 533 Język a kultura; komunikacja międzykulturowa; komunikacja społeczna
E V 600 Folklorystyka Opracowania ogólne
E V 610 Literatura ludowa (polska i obca)
(bajki, baśnie; poezja ludowa; podania, legendy; przysłowia; humor ludowy, zagadki, anegdoty; inne gatunki; pisarze ludowi, gawędziarze; folklor sceniczny)
E V 620 Folklor dziecięcy
E V 700 Etnomuzykologia, folklor muzyczny
E V 710 Polska
E V 720 Tradycje muzyczne świata
E V 800 Psychologia, etnopsychologia. Opracowania ogólne
E V 810 Emocje w kulturze
E V 820 Zmysły w kulturze, antropologia zmysłów

E VI POLSKA
E VI 100 Opracowania ogólne
E VI 200 Opracowania problemowe
E VI 210 Zagadnienia etniczne (w tym: etnogeneza, mniejszości etniczne i religijne)
E VI 211 Białorusini
E VI 212 Cyganie (patrz też E VII 521)
E VI 213 Litwini
E VI 214 Łemkowie i Ukraińcy, Hucułowie
E VI 215 Niemcy
E VI 216 Ormianie, Tatarzy, Karaimi
E VI 217 Żydzi (patrz też E VII 522 i E IX 513)
E VI 218 Inne grupy
E VI 220 Zagadnienia kultury technicznej (materialnej), archeologia (osadnictwo, gospodarka, gospodarstwo domowe i pożywienie, rzemiosło, transport i komunikacja, handel, inne)
E VI 230 Zagadnienia społeczne
E VI 231 Struktura i organizacja społeczna
E VI 232 Społeczności lokalne
E VI 232.1 Monografie wsi
E VI 232.2 Opracowania dotyczące małego i średniego miasta
E VI 232.3 Opracowania dotyczące Poznania
E VI 233 Obrzędy i zwyczaje: doroczne, rodzinne, gospodarcze, inne
E VI 234 Kultura staropolska, kultura szlachecka, ziemiaństwo
E VI 235 Normy moralne i zwyczaje prawne
E VI 240 Zagadnienia kultury umysłowej, duchowej, także religioznawcze
E VI 250 Folklor, folklorystyka, sztuka ludowa i nieprofesjonalna (patrz E II i E V 600)
E VI 260 Zagadnienia językowe
E VI 300 Podróże, relacje, pamiętniki
E VI 400 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy
E VI 500 Regiony. Opracowania ogólne [Kolberg]
E VI 510 Wielkopolska (z Pałukami, Krajną i Ziemią Lubuską)
E VI 511 Wielkopolska
E VI 512 Krajna i Pałuki
E VI 513 Ziemia Lubuska (Gorzowskie, Zielonogórskie)
E VI 520 Kujawy, Ziemia Chełmińska, Ziemia Dobrzyńska
E VI 530 Małopolska, Świętokrzyskie, Podkarpacie
E VI 531 Kieleckie, Radomskie, Ziemia Sandomierska, Lubelszczyzna
E VI 532 Krakowskie, Częstochowskie
E VI 533 Podhale, Orawa i Spisz, Żywieckie, Sądecczyzna, Podkarpacie, Rzeszowszczyzna
E VI 540 Mazowsze, Sieradzko-Łęczyckie, Łódzkie; Podlasie i Polesie
E VI 541 Kurpie
E VI 542 Łódzkie, Łowickie, Sieradzko-Łęczyckie
E VI 543 Podlasie i Polesie, Suwalszczyzna
E VI 550 Pomorze
E VI 551 Kaszubi, Słowińcy
E VI 552 Kociewie
E VI 553 Żuławy
E VI 560 Śląsk (Dolny, Górny, Cieszyński)
E VI 570 Warmia, Mazury
E VI 571 Warmia
E VI 572 Mazury

E VII EUROPA
E VII 100 Opracowania ogólne
E VII 200 Opracowania problemowe
E VII 210 Zagadnienia etniczne (w tym: etnogeneza, mniejszości etniczne)
E VII 220 Zagadnienia kultury technicznej (materialnej), archeologia i muzealnictwo
E VII 230 Zagadnienia społeczne
E VII 240 Zagadnienia kultury umysłowej, duchowej, także religioznawcze (patrz też E V 230)
E VII 250 Folklor, folklorystyka, sztuka ludowa i nieprofesjonalna
E VII 260 Zagadnienia językowe
E VII 300 Podróże, relacje, pamiętniki
E VII 400 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy
E VII 500 Regiony i ludy/grupy etniczne Opracowania ogólne
E VII 510 Indoeuropejczycy
E VII 511 Kraje i narody germańskie. Germanie. Opracowania ogólne
E VII 511.1 Alzacja, Lotaryngia. Alzatczycy i Lotaryńczycy.
E VII 511.2 Austria. Austriacy; Tyrol; Trydent – Górna Adyga
E VII 511.3 Belgia, Belgowie; Flamandowie
E VII 511.4 Dania. Duńczycy; Farerowie; Wyspy Owcze
E VII 511.5 Holandia. Holendrzy; Fryzowie
E VII 511.6 Islandia. Islandczycy
E VII 511.7 Lichtenstein
E VII 511.8 Luksemburg
E VII 511.9 Niemcy
E VII 511.10 Norwegia. Norwegowie
E VII 511.11 Szwajcaria. Szwajcarzy
E VII 511.12 Szwecja. Szwedzi
E VII 511.13 Wielka Brytania. Anglia, Anglicy; Irlandia Północna, „Ulsterczycy”. Gibraltar
E VII 512 Kraje i narody romańskie. Opracowania ogólne
E VII 512.1 Andora
E VII 512.2 Aromuni. Wołosi
E VII 512.3 Francja. Francuzi; Korsykanie
E VII 512.4 Hiszpania. Hiszpanie (Kastylijczycy); Galicja, Galisyjczycy; Wyspy Kanaryjskie, Kanaryjczycy, Guanche, Katalonia, Katalończycy, Baleary
E VII 512.5 Mołdawia. Mołdawianie
E VII 512.6 Monako
E VII 512.7 Portugalia. Portugalczycy
E VII 512.8 Retoromanie (Friulanie, Ladynowie, inni)
E VII 512.9 Rumunia. Rumuni
E VII 512.10 Włochy. Włosi; San Marino; Sardynia, Sardyńczycy
E VII 512.11 Walonowie (patrz także: E VII 511.3 Belgia)
E VII 513 Kraje i narody słowiańskie. Słowiańszczyzna. Słowianie. Opracowania ogólne
E VII 513.1 Słowiańszczyzna Zachodnia. Słowianie Zachodni. Opracowania ogólne
E VII 513.1.1 Czechy i Słowacja. (Czesi, Morawianie, Słowacy)
E VII 513.1.2 Łużyczanie. Łużyce. Słowianie Połabscy
E VII 513.2 Słowiańszczyzna Południowa. Słowianie Południowi. Opracowania ogólne
E VII 513.2.1 Bośnia i Hercegowina. Muzułmanie Bośniaccy
E VII 513.2.2 Bułgaria. Bułgarzy
E VII 513.2.3 Chorwacja. Chorwaci
E VII 513.2.4 Macedonia. Macedończycy
E VII 513.2.5 Serbia. Serbowie; Czarnogóra. Czarnogórcy
E VII 513.2.6 Słowenia. Słoweńcy
E VII 513.3 Słowiańszczyzna Wschodnia. Słowianie Wschodni. Opracowania ogólne
E VII 513.3.1 Białoruś. Białorusini
E VII 513.3.2 Ukraina. Ukraińcy
E VII 514 Kraje i narody bałtyjskie. Bałtowie
E VII 514.1 Litwa. Litwini
E VII 514.2 Łotwa. Łotysze
E VII 514.3 Dawne ludy bałtyjskie (Jaćwingowie, Prusowie, Kurowie)
E VII 515 Kraje i narody „celtyckie”. Celtowie. Opracowania ogólne
E VII 515.1 Bretania. Bretończycy
E VII 515.2 Irlandia. Irlandczycy
E VII 515.3 Kornwalia. Wyspa Man. Kornwalijczycy. Mańczycy
E VII 515.4 Szkocja. Szkoci
E VII 515.5 Walia. Walijczycy
E VII 516 Ludy greckie i iliryjskie. Opracowania ogólne
E VII 516.1 Albania. Albańczycy
E VII 516.2 Cypr
E VII 516.3 Grecja. Grecy; Grecy Cypryjscy; Karakaczani
E VII 520 Narody w diasporze
E VII 521 Romowie (Cyganie) (patrz też E VI 212)
E VII 522 Żydzi europejscy (patrz też E VI 217, E IX 513)
E VII 530 Nieindoeuropejczycy
E VII 531 Baskowie
E VII 532 Estonia. Estończycy
E VII 533 Finlandia. Finowie
E VII 534 Gagauzi
E VII 535 Karaimi
E VII 536 Lapończycy
E VII 537 Malta. Maltańczycy
E VII 538 Tatarzy (patrz też E VIII 210, E VIII 531)
E VII 539 Węgry. Węgrzy

E VIII ROSJA (obszar byłego ZSRR: Federacja Rosyjska + Kaukaz)
E VIII 100 Opracowania ogólne
E VIII 200 Opracowania problemowe
E VIII 210 Zagadnienia etniczne (w tym: etnogeneza, mniejszości etniczne)
E VIII 220 Zagadnienia kultury technicznej (materialnej), archeologia i muzealnictwo
E VIII 230 Zagadnienia społeczne
E VIII 240 Zagadnienia kultury umysłowej, duchowej, także religioznawcze
E VIII 250 Folklor, folklorystyka, sztuka ludowa i nieprofesjonalna
E VIII 260 Zagadnienia językowe
E VIII 300 Podróże, relacje, pamiętniki
E VIII 400 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy
E VIII 500 Regiony i ludy/grupy etniczne. Opracowania ogólne
E VIII 510 Europa Wschodnia
E VIII 511 Rosjanie
E VIII 512 Inni
E VIII 520 Kaukaz
E VIII 521 Narody i ludy ałtajskie
– Azerowie, Bałkarzy, Karaczjowie, Kumycy, Nogajowie, inne
E VIII 522 Narody i ludy indoeuropejskie
– Ormianie, Osetyńcy, narody słowiańskie, inne
E VIII 523 Narody i ludy kaukaskie
– Abchazowie, Adygejczycy, Czeczeni, Czerkiesi, Dagestanu ludy: Awarowie, Dargowie Lezgini Tabasaranie, in.; Gruzini, Ingusze, Kabardyjczycy, inne
E VIII 530 Północna Rosja, Ural, Syberia i Daleki Wschód
E VIII 531 Narody i ludy ałtajskie
– Ałtajczycy, Baszkirzy, Buriaci, Chakasyjczycy, Czuwasze, Dołganie, Eweni, Ewenkowie (Tunguzi), Jakuci, Kałmucy (Oriacy), Karagasi (Tofalarowie), Nanajowie (Goldowie), Negidalczycy, Oroczanie Orokijczycy, Tatarzy, Teleuci, Tuwijczycy, Udygejczycy, Ulcze, inne
E VIII 532 Narody i ludy uralskie
– Chantowie (Ostiacy), Eńcy, Iżorowie, Karelowie, Komi, Liwowie, Mansowie (Wogułowie), Maryjczycy (Czeremisi), Mordwini, Nganasanie, Nieńcy (Samojedzi) Saamowie (Łoparowie), Selkupowie, Udmurci (Wotiacy), Wepsowie
E VIII 533 Narody i ludy paleoazjatyckie
– Czukcze, Giliacy, Italmeni (Kamczadale), Jukagirzy, Ketowie, Koriacy, Niwchowie
E VIII 534 Narody i ludy eskimo-aleuckie

E IX AZJA
E IX 100 Opracowania ogólne
E IX 200 Opracowania problemowe
E IX 210 Zagadnienia etniczne (w tym: etnogeneza, mniejszości etniczne)
E IX 220 Zagadnienia kultury technicznej (materialnej), archeologia i muzealnictwo
E IX 230 Zagadnienia społeczne
E IX 240 Zagadnienia kultury umysłowej, duchowej, także religioznawcze
E IX 250 Folklor, folklorystyka, sztuka ludowa i nieprofesjonalna
E IX 260 Zagadnienia językowe
E IX 300 Podróże, relacje, pamiętniki
E IX 400 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy
E IX 500 Regiony i ludy/grupy etniczne
E IX 510 Bliski Wschód, Azja Południowo-Zachodnia
E IX 511 Turcja. Turcy. Turcy cypryjscy
E IX 512 Arabski Wschód
– Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria, Zjedn. Emiraty Arabskie
E IX 513 Izrael i Palestyna. Żydzi, Palestyńczycy
E IX 514 Afganistan
E IX 515 Iran
E IX 516 Kurdowie
E IX 520 Azja Środkowa
– Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan
E IX 530 Azja Południowa
E IX 531 Indie, Pakistan, Bangladesz
E IX 532 Nepal, Bhutan, Sikkim
E IX 533 Sri Lanka, Malediwy
E IX 540 Azja Południowo-Wschodnia
E IX 541 Indochiny
– Kambodża, Laos, Myanmar (Birma), Singapur, Tajlandia, Wietnam
E IX 542 Indonezja
E IX 543 Malezja
E IX 544 Brunei
E IX 545 Filipiny
E IX 550 Chiny, Tybet, Tajwan, Mongolia
E IX 560 Daleki Wschód
E IX 561 Japonia
E IX 561.1 Ajnowie
E IX 562 Korea

E X AMERYKA PÓŁNOCNA i POŁUDNIOWA
E X 100 Opracowania ogólne
E X 200 Opracowania problemowe
E X 210 Zagadnienia etniczne (w tym: etnogeneza, mniejszości etniczne)
E X 220 Zagadnienia kultury technicznej (materialnej), archeologia i muzealnictwo
E X 230 Zagadnienia społeczne
E X 240 Zagadnienia kultury umysłowej, duchowej, także religioznawcze
E X 250 Folklor, folklorystyka, sztuka ludowa i nieprofesjonalna
E X 260 Zagadnienia językowe
E X 300 Podróże, relacje, pamiętniki
E X 400 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy
E X 500 Ameryka Północna. Regiony i ludy/grupy etniczne
E X 510 Indianie Ameryki Północnej. Opracowania ogólne
E X 511 Północno-Wschodni areał (obszar lasów i Wielkich Jezior)
E X 512 Południowo-Wschodni areał
E X 513 Prerii areał (Wielkie Równiny, Plains)
E X 514 Wielkiego Basenu (Wielka Kotlina, Great Basin) i Płaskowyżu (Plateau) areał
E X 515 Południowo-Zachodni areał
E X 516 Kalifornii areał
E X 517 Północno-Zachodni areał
E X 518 Subarktyczny areał
E X 519 Arktyka – Inuici (Eskimosi) i Aleuci
E X 520 Stany Zjednoczone – społeczeństwo pochodzenia nieindiańskiego
E X 530 Kanada – społeczeństwo pochodzenia nieindiańskiego
E X 540 Grenlandia – społeczeństwo pochodzenia nieindiańskiego
E X 600 Ameryka Południowa i Środkowa. Regiony i ludy/grupy etniczne
E X 610 Indianie Ameryki Południowej. Opracowania ogólne
E X 611 Mezoameryka (Belize, Gwatemala, Meksyk)
E X 612 Basen Morza Karaibskiego
– Ameryka Środkowa (Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Salwador, Wenezuela)
– Wielkie i Małe Antyle
E X 613 Andy (Boliwia, Peru, Ekwador)
E X 614 Wielka Amazonia
– Lasy tropikalne (Boliwia, Brazylia, Gujana, Gujana Franc., Ekwador, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Surinam, Wenezuela)
– Sawanny wschodniej Brazylii
E X 615 Gran Chaco, Pampa, Patagonia (Argentyna, Boliwia, Paragwaj, Chile)
E X 620 Ameryka Środkowa i Basen Morza Karaibskiego – społeczeństwa latynoskie
(Anguilla, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Dominika, Dominikana, Grenada, Gwadelupa, Gwatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kajmany, Kostaryka, Kuba, Martynika, Meksyk, Montserrat, Nikaragua, Panama, Portoryko, Saint Christopher, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze)
E X 630 Kolumbia, Wenezuela – społeczeństwa latynoskie
E X 640 Andy (Boliwia, Peru, Ekwador) – społeczeństwa latynoskie
E X 650 Brazylia – społeczeństwa latynoskie
E X 660 Argentyna, Chile, Paragwaj, Urugwaj – społeczeństwa latynoskie
E X 670 Falklandy/Malwiny, Gujana, Gujana Francuska, Surinam – społeczeństwa latynoskie

E XI AFRYKA
E XI 100 Opracowania ogólne
E XI 200 Opracowania problemowe
E XI 210 Zagadnienia etniczne (w tym: etnogeneza, mniejszości etniczne)
E XI 220 Zagadnienia kultury technicznej (materialnej), archeologia i muzealnictwo
E XI 230 Zagadnienia społeczne
E XI 240 Zagadnienia kultury umysłowej, duchowej, także religioznawcze
E XI 250 Folklor, folklorystyka, sztuka ludowa i nieprofesjonalna
E XI 260 Zagadnienia językowe
E XI 300 Podróże, relacje, pamiętniki
E XI 400 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy
E XI 500 Regiony i ludy/grupy etniczne
E XI 510 Afryka Północna (Pas Wybrzeża Śródziemnomorskiego i Sahara)
Algieria, Czad, Egipt, Libia, Mali (pn), Maroko, Mauretania (pn), Niger, Sudan, Tunezja
Berberowie, Tuaregowie
E XI 520 Afryka Zachodnia
Benin (dw. Dahomej), Burkina Faso (dw. Górna Wolta), Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali (pd), Mauretania (pd) , Nigeria, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Sierra Leone, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej
Dogonowie, Joruba
E XI 530 Afryka Równikowa/ Afryka Środkowa
D.R. Kongo, Czad (pd), Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo (dw. Zair), Republika Środkowej Afryki, Sudan Południowy (Dinka, Nuerowie, Azande)
Pigmeje
E XI 540 Afryka Wschodnia i Wschodni Róg Afryki
Burundi, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Kenia, Malawi, Mozambik, Ruanda, Somalia, Tanzania, Uganda
Masajowie
E XI 550 Afryka Południowa
Angola, Botswana, Lesotho, Namibia, RPA, Suazi, Zambia, Zimbabwe (dw. Rodezja)
Buszmeni, Hotentoci, Zulu
E XI 560 Madagaskar i inne wyspy

E XII AUSTRALIA (Z TASMANIĄ) i OCEANIA
E XII 100 Opracowania ogólne
E XII 200 Opracowania problemowe
E XII 210 Zagadnienia etniczne (w tym: etnogeneza, mniejszości etniczne)
E XII 220 Zagadnienia kultury technicznej (materialnej), archeologia i muzealnictwo
E XII 230 Zagadnienia społeczne
E XII 240 Zagadnienia kultury umysłowej, duchowej, także religioznawcze
E XII 250 Folklor, folklorystyka, sztuka ludowa i nieprofesjonalna
E XII 260 Zagadnienia językowe
E XII 300 Podróże, relacje, pamiętniki
E XII 400 Kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy
E XII 500 Regiony i ludy/grupy etniczne
E XII 510 Australia z Tasmanią
E XII 511 Ludy tubylcze
E XII 512 Społeczeństwo pochodzenia nietubylczego
E XII 520 Melanezja
Admiralicji, Wyspy; Fidżi; Lojalności, Wyspy; Nowa Brytania; Nowa Gwinea; Nowa Irlandia; Nowa Kaledonia; Salomona, Wyspy; Vanuatu
E XII 530 Mikronezja
Banaba; Gilberta, Wyspy; Karoliny; Mariany; Marshalla, Wyspy; Nauru
E XII 540 Polinezja
Cooka, Wyspy; Feniks, Wyspy; Gambiera, Wyspy; Hawaje; Lagunowe, Wyspy (Ellice); Line, Wyspy; Markizy; Nowa Zelandia; Pitcrain, Wyspa; Samoa; Tuamotu, Wyspy; Tokelau, Wyspy; Tonga; Towarzystwa, Wyspy (m.in. Thaiti); Tubuai, Wyspy; Wallis i Futuna, Wyspy; Wielkanocna, Wyspa

E XIII METODOLOGIA, METODY I TECHNIKI BADAWCZE