Menu Zamknij

Zasady udostępniania

Do wejścia na teren Biblioteki uprawnione są wyłącznie osoby posiadające aktywne konto biblioteczne

Biblioteka Collegium Historicum jest biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, którego ogólne zasady określa regulamin zatwierdzony przez Rektora

Ze zbiorów bibliotek korzysta się na podstawie aktualnej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (studenci, doktoranci) lub karty bibliotecznej, która upoważnia do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek UAM. Aktywizacji i prolongaty konta bibliotecznego można dokonać:

 • w Bibliotece Collegium Historicum
 • samodzielnie, za pomocą usługi elektronicznego zapisu do systemu biblioteczno-informacyjnego UAM
 • w Bibliotece Uniwersyteckiej

Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersyteckiej

Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają (wg ustalonych limitów):

 • pracownicy naukowi UAM
 • doktoranci i studenci UAM
 • pracownicy instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych miasta Poznania, na podstawie indywidualnego porozumienia z dyrektorami instytucji
 • osoby spoza UAM w trybie kaucyjnym, za zgodą kierownika biblioteki lub kierownika sekcji

Księgozbiór udostępnia się na zasadzie:

 • wolnego dostępu do półek
 • wypożyczeń magazynowych (poprzez zamówienia elektroniczne) – okres rezerwacji materiałów wynosi 7 dni

Nie wypożycza się:

 • książek i nut z księgozbioru podręcznego oznaczonych kolorem czerwonym
 • książek wydanych przed rokiem 1945
 • czasopism i gazet oznaczonych kolorem czerwonym
 • prac magisterskich i doktorskich
 • zbiorów specjalnych: rękopisów, starych druków, zbiorów kartograficznych, cennych nut drukowanych, nagrań audio

Kierownik Biblioteki Collegium Historicum ma prawo w uzasadnionych przypadkach do skrócenia czasu wypożyczenia danej pozycji

Dostęp do e-zasobów

 • prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy, dokoranci i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną z komputerów z dostępem do Internetu można korzystać jedynie w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiału biblioteka ma prawo zażądać:

 • zwrotu identycznego egzemplarza
 • zakupu zamiennego egzemplarza wskazanego przez bibliotekarza
 • wykonanie oprawionej kserokopii egzemplarza
 • uiszczenia trzykrotnej ceny rynkowej egzemplarza

Do obowiązków czytelnika należy:

 • pozostawienie okryć wierzchnich i bagaży w szatni
 • okazanie bibliotekarzowi aktualnej legitymacji lub karty bibliotecznej upoważniającej do korzystania ze zbiorów
 • zgłoszenie bibliotekarzowi ewentualnego uszkodzenia materiału bibliotecznego
 • po każdorazowym wypożyczeniu czytelnik ma obowiązek sprawdzenia swojego konta bibliotecznego
 • sprawdzenie konta bibliotecznego w przypadku wyjazdów na dłuższy czas, celem zwrotu wypożyczonych materiałów
 • zwrot materiałów bibliotecznych w przypadku zakończenia lub przerwania studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich
 • przestrzeganie i stosowanie obowiązującego Regulaminu