Menu Zamknij

Historia

CLASSIFICATION HISTORY COLLECTION

Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych oznaczonych pierwszą literą dyscypliny i kolorem
Poszczególne kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją dziedzinową opartą na ujednoliconym ciągu literowo-liczbowym

DZIAŁ OGÓLNY
H 100 DZIEŁA OGÓLNE

– Seria Historia
– Publikacje Instytutu Historii UAM
– Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
– Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
– Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
– „Powtórka przed”
H 101 Historia powszechna
H 102 Historia Europy
H 103 Historie państw
H 104 Historia Polski
H 105 Historia idei politycznych
H 110 Słowniki, leksykony
H 120 Słowniki językowe
H 130 Bibliografie, katalogi, inwentarze
H 131 Historia powszechna
H 132 Historia Polski
H 140 Atlasy historyczne
H 141 Atlasy – Historia powszechna
H 142 Atlasy – Historia Polski
H 150 Źródłoznawstwo
H 160 Nauki pomocnicze
H 161 Genealogia i heraldyka
H 162 Chronologia
H 163 Geografia historyczna i onomastyka
H 164 Paleografia, epigrafika
H 165 Dyplomatyka
H 166 Archiwistyka
H 167 Numizmatyka
H 168 Sfragistyka
H 169 Kodykologia, bibliologia, edytorstwo
H 170 Teoria historii
H 180 Historia historiografii
H 190 Dydaktyka
H 200 Historie rodów, dynastii
H 300 Kultura, sztuka, nauka, sport
H 301 Cmentarze
H 400 Historia religii
H 500 Historia społeczna
H 510 Dzieje Żydów
H 520 Polacy za granicą
H 530 Tożsamość społeczna i świadomość historyczna
H 540 Historia środowiskowa
H 600 Historia gospodarcza
H 700 Historia wojskowa
H 800 Historie miast, wsi i regionów
H 900 Miscellanea
H 910 Księgi Pamiątkowe

HISTORIA STAROŻYTNA
H I 100 DZIEŁA OGÓLNE
H I 200 EGIPT – Opracowania ogólne
H I 210 Historia polityczna i wojskowa
H I 220 Historia społeczno-gospodarcza
H I 230 Cywilizacja
H I 240 Religia
H I 250 Sztuka
H I 260 Odkrycia i badania
H I 300 BLISKI WSCHÓD – Opracowania ogólne
H I 310 Historia polityczna i wojskowa
H I 320 Historia społeczno-gospodarcza
H I 330 Cywilizacja
H I 340 Religia
H I 350 Sztuka
H I 360 Odkrycia i badania
H I 400 DALEKI WSCHÓD – Opracowania ogólne
H I 410 Historia polityczna i wojskowa
H I 420 Historia społeczno-gospodarcza
H I 430 Cywilizacja
H I 440 Religia
H I 450 Sztuka
H I 500 GRECJA, MACEDONIA – Opracowania ogólne
H I 510 Historia polityczna i wojskowa
H I 520 Historia społeczno-gospodarcza
H I 530 Cywilizacja
H I 540 Religia
H I 550 Sztuka
H I 560 Odkrycia i badania
H I 600 RZYM – Opracowania ogólne
H I 610 Historia polityczna i wojskowa
H I 620 Historia społeczno-gospodarcza
H I 630 Cywilizacja
H I 640 Religia
H I 650 Sztuka
H I 660 Odkrycia i badania
H I 700 BIZANCJUM – Opracowania ogólne
H I 710 Historia polityczna i wojskowa
H I 720 Historia społeczno-gospodarcza
H I 730 Cywilizacja
H I 740 Religia
H I 750 Sztuka

HISTORIA POWSZECHNA ŚREDNIOWIECZA
H II 100 DZIEŁA OGÓLNE
H II 200 POLITYKA I RZĄDY 500-900
H II 210 Królestwa sukcesyjne
H II 220 Germania barbarzyńska
H II 230 Wyspy Brytyjskie
H II 240 Cesarstwo Karolińskie
H II 250 Słowiańszczyzna
H II 260 Skandynawia
H II 300 POLITYKA I RZĄDY 900-1500
H II 310 Rzesza
H II 311 Brandenburgia-Nowa Marchia
H II 312 Pomorze Zachodnie
H II 313 Saksonia
H II 320 Francja
H II 330 Wyspy Brytyjskie
H II 340 Skandynawia
H II 350 Hiszpania
H II 360 Italia
H II 370 Bałkany
H II 380 Europa Środkowa
H II 381 Czechy
H II 382 Węgry
H II 383 Państwa Zakonu Krzyżackiego
H II 384 Wielkie Księstwo Litewskie
H II 390 Ruś, Tatarzy, Mongołowie
H II 400 EUROPA I ŚWIAT
H II 410 Stosunki międzynarodowe
H II 420 Europa w stosunkach pozaeuropejskich
H II 430 Kraje arabskie
H II 440 Bizancjum
H II 460 Zakony rycerskie
H II 470 Cywilizacje prekolumbijskie
H II 500 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
H II 510 Feudalizm
H II 520 Historia elit
H II 530 Duchowieństwo
H II 540 Miasta i mieszczaństwo
H II 550 Chłopi i sytuacja na wsi
H II 560 Handel, rzemiosło
H II 600 IDEE, KULTURA, NAUKA I SZTUKA
H II 610 Nauka i nauczanie
H II 611 Filozofia
H II 620 Idee polityczne
H II 630 Literatura, teatr
H II 700 HISTORIA RELIGIJNA
H II 710 Kościoły chrześcijańskie
H II 720 Chrystianizacja
H II 730 Monastycyzm
H II 740 Kult świętych
H II 750 Herezje
H II 770 Islam
H II 780 Religie przedchrześcijańskie
H II 800 HISTORIA WOJSKOWA
H II 810 Kampanie i bitwy
H II 820 Krucjaty
H II 830 Sztuka i nauka wojenna
H II 900 MEDIEWALIZM

HISTORIA ŚREDNIOWIECZNA POLSKI
H III 100 DZIEŁA OGÓLNE
H III 200 POLITYKA I RZĄDY 960-1320
H III 210 Wielkopolska i Kujawy
H III 220 Małopolska
H III 230 Pomorze Gdańskie
H III 240 Pomorze Zachodnie
H III 250 Śląsk
H III 260 Mazowsze
H III 300 POLITYKA I RZĄDY 1320-1500
H III 310 Wielkopolska i Kujawy
H III 320 Małopolska
H III 330 Prusy
H III 340 Mazowsze
H III 400 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
H III 410 Papiestwo
H III 420 Rzesza
H III 430 Czechy
H III 440 Węgry
H III 450 Ruś
H III 460 Litwa
H III 470 Zakon Krzyżacki i jego państwo
H III 500 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
H III 510 Historia elit
H III 520 Duchowieństwo
H III 530 Miasta i mieszczaństwo
H III 540 Chłopi i sytuacja na wsi
H III 550 Handel, rzemiosło
H III 600 IDEE, KULTURA, NAUKA I SZTUKA
H III 610 Nauka i nauczanie
H III 611 Filozofia
H III 630 Literatura
H III 700 HISTORIA RELIGIJNA
H III 710 Kościół katolicki
H III 720 Zakony
H III 730 Kult świętych
H III 740 Herezje
H III 770 Religie przedchrześcijańskie
H III 800 HISTORIA WOJSKOWA
H III 810 Kampanie i bitwy
H III 820 Wojny z Zakonem
H III 830 Sztuka i nauka wojenna

HISTORIA NOWOŻYTNA POWSZECHNA 1500-1800
H IV 100 DZIEŁA OGÓLNE
H IV 200 HISTORIA POLITYCZNA
H IV 210 Europa Zachodnia
H IV 220 Europa Wschodnia
H IV 230 Wielkie Księstwo Litewskie
H IV 240 Kraje Skandynawskie
H IV 250 Ameryka
H IV 260 Wschód, kraje arabskie
H IV 300 HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
H IV 400 EUROPA I ŚWIAT
H IV 410 Odkrycia geograficzne
H IV 420 Stosunki międzynarodowe
H IV 500 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
H IV 510 Europa
H IV 511 Demografia, życie codzienne
H IV 512 Miasta i mieszczaństwo
H IV 513 Chłopi i sytuacja na wsi, rolnictwo
H IV 514 Rzemiosło, przemysł i komunikacja
H IV 515 Handel, pieniądz
H IV 520 Ameryka
H IV 530 Afryka
H IV 540 Bliski i Daleki Wschód
H IV 550 Rosja
H IV 600 HISTORIA WOJSKOWOŚCI
H IV 610 Kampanie i bitwy 16 w.
H IV 620 Kampanie i bitwy 17 w.
H IV 630 Kampanie i bitwy 18 w.
H IV 640 Sztuka i nauka wojenna
H IV 700 STOSUNKI WYZNANIOWE
H IV 710 Religie chrześcijańskie
H IV 720 Reformacja
H IV 730 Kontrreformacja
H IV 740 Religie pozachrześcijańskie
H IV 800 KULTURA, NAUKA I SZTUKA
H IV 810 Odrodzenie
H IV 820 Barok
H IV 830 Oświecenie

HISTORIA NOWOŻYTNA POLSKI
H V 100 DZIEŁA OGÓLNE
H V 200 HISTORIA POLITYCZNA
H V 210 Panowanie Jagiellonów
H V 220 Bezkrólewie i pierwsi władcy elekcyjni
H V 230 Wazowie
H V 240 Panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana II Sobieskiego
H V 250 Czasy saskie
H V 260 Polska Stanisława Augusta Poniatowskiego
H V 300 HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
H V 310 Ustrój
H V 320 Monarchia
H V 330 Sejm
H V 340 Sejmiki
H V 350 Administracja
H V 400 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
H V 410 Polityka Jagiellonów i pierwszych władców elekcyjnych
H V 420 Polityka Wazów
H V 430 Polityka saska
H V 440 Stosunki zagraniczne za panowania Stanisława Augusta
H V 500 PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
H V 520 Szlachta i magnateria
H V 530 Miasta, mieszczanie
H V 540 Chłopi, sytuacja na wsi i rolnictwo
H V 550 Duchowieństwo
H V 560 Mniejszości
H V 570 Rzemiosło i przemysł
H V 580 Handel, pieniądz
H V 600 HISTORIA WOJSKOWOŚCI
H V 610 Kampanie i bitwy 16 w.
H V 620 Kampanie i bitwy 17 w.
H V 630 Kampanie i bitwy 18 w.
H V 640 Sztuka i nauka wojenna
H V 700 STOSUNKI WYZNANIOWE
H V 710 Kościół katolicki i kontrreformacja
H V 720 Reformacja i kościoły protestanckie
H V 730 Kościoły prawosławne
H V 800 KULTURA, NAUKA I SZTUKA
H V 810 Odrodzenie
H V 811 Humanizm
H V 812 Literatura i teatr
H V 813 Nauka i edukacja
H V 814 Sztuka i architektura
H V 820 Barok
H V 821 Literatura i teatr
H V 822 Nauka i edukacja
H V 823 Sztuka i architektura
H V 830 Oświecenie
H V 831 Nauka i edukacja
H V 832 Literatura i teatr
H V 833 Architektura
H V 834 Malarstwo i rzeźba

HISTORIA POWSZECHNA XIX W.
H VI 100 DZIEŁA OGÓLNE
H VI 200 CYWILIZACJA
H VI 210 Kultura i sztuka
H VI 220 Nauka i edukacja
H VI 230 Religie, życie religijne
H VI 300 PARTIE, IDEE I DOKTRYNY
H VI 310 Partie i organizacje polityczne
H VI 320 Inne organizacje, towarzystwa, stowarzyszenia
H VI 400 PRZEMIANY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE
H VI 410 Społeczeństwa europejskie
H VI 420 Europa-sytuacja gospodarcza
H VI 430 Kraje pozaeuropejskie – społeczeństwo i gospodarka
H VI 500 EUROPA – POLITYKA I RZĄDY
H VI 510 Wielka Brytania
H VI 520 Francja
H VI 530 Niemcy, Włochy
H VI 540 Rosja, Litwa
H VI 550 Skandynawia
H VI 560 Hiszpania i Portugalia
H VI 570 Bałkany
H VI 580 Austro-Węgry
H VI 600 POLITYKA ZAGRANICZNA KRAJÓW EUROPEJSKICH
H VI 610 Dyplomacja
H VI 620 Konflikty zbrojne
H VI 630 Ruchy rewolucyjne
H VI 700 STANY ZJEDNOCZONE
H VI 710 Wojna secesyjna
H VI 720 Polityka
H VI 730 Społeczeństwo
H VI 740 Gospodarka
H VI 750 Cywilizacja
H VI 800 KOLONIALIZM, IMPERIALIZM
H VI 900 AMERYKA ŁACIŃSKA

HISTORIA POLSKI XIX W.
H VII 100 DZIEŁA OGÓLNE
H VII 200 CYWILIZACJA
H VII 210 Kultura i sztuka
H VII 220 Nauka i edukacja
H VII 230 Religie, życie religijne
H VII 300 PRZEMIANY SPOŁECZNO – GOSPODARCZE
H VII 310 Społeczeństwo
H VII 320 Mniejszości
H VII 330 Gospodarka
H VII 400 KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
H VII 500 ZABÓR PRUSKI
H VII 510 Zabór pruski do 1815 r.
H VII 520 Wielkie Księstwo Poznańskie i ziemie pod zaborem po 1815 r.
H VII 530 Społeczeństwo i gospodarka
H VII 540 Kultura i cywilizacja
H VII 600 ZABÓR ROSYJSKI I KRÓLESTWO POLSKIE
H VII 610 Zabór rosyjski do 1815 r.
H VII 620 Królestwo Polskie i Ziemie zabrane do 1863 r.
H VII 630 Królestwo Polskie i Ziemie zabrane po 1863 r.
H VII 640 Społeczeństwo i gospodarka
H VII 650 Kultura i cywilizacja
H VII 700 ZABÓR AUSTRIACKI I RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA
H VII 710 Galicja do 1846 r.
H VII 720 Rabacja i Powstanie Krakowskie
H VII 730 Autonomia Galicji 1850-1914
H VII 740 Społeczeństwo i gospodarka
H VII 750 Kultura i cywilizacja
H VII 800 POLSKIE DĄŻENIA NARODOWE
H VII 811 Powstanie Kościuszkowskie
H VII 812 Powstanie Listopadowe
H VII 813 Wiosna Ludów
H VII 814 Powstanie Styczniowe
H VII 830 Wielka Emigracja
H VII 840 Idee, doktryny, partie i organizacje polityczne
H VII 850 Praca organiczna, organizacje, towarzystwa i stowarzyszenia

HISTORIA POWSZECHNA XX-XXI W.
H VIII 100 DZIEŁA OGÓLNE
H VIII 200 PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA I REWOLUCJE
H VIII 210 Przyczyny i dyplomacja
H VIII 220 Działania wojenne
H VIII 230 Historia jednostek wojskowych
H VIII 240 Społeczeństwo wobec wojny
H VIII 250 Polska i Polacy w czasie I wojny światowej
H VIII 260 Rewolucje w Rosji
H VIII 270 Rewolucje w Europie
H VIII 280 Traktaty pokojowe
H VIII 300 EUROPA I ŚWIAT 1918-1939
H VIII 310 Europa 1918-1929
H VIII 320 Europa 1929-1939
H VIII 330 Rosja i Związek Radziecki
H VIII 340 Ameryka Północna i Południowa
H VIII 350 Stosunki zagraniczne
H VIII 360 Bliski i Daleki Wschód, Afryka
H VIII 370 Świat przed II wojną światową
H VIII 400 HISTORIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 1918-1939
H VIII 410 Społeczeństwo europejskie 20-lecia
H VIII 420 Gospodarka 1918-1939
H VIII 500 DRUGA WOJNA ŚWIATOWA
H VIII 510 Kampanie i bitwy 1939-1945
H VIII 520 Historie jednostek wojskowych i uzbrojenia
H VIII 530 Ruch oporu, ruchy antyfaszystowskie i wywiad
H VIII 540 Działania wojenne na Bliskim i Dalekim Wschodzie
H VIII 550 Eksterminacja
H VIII 560 Front zachodni
H VIII 570 Front wschodni
H VIII 580 Konferencje i traktaty pokojowe
H VIII 590 Historia dyplomatyczna
H VIII 600 EUROPA I ŚWIAT 1945-1989
H VIII 610 Kraje socjalistyczne Europy – polityka i rządy
H VIII 620 Europa Zachodnia – polityka i rządy
H VIII 630 Związek Radziecki
H VIII 640 Ameryka – polityka i rządy
H VIII 650 Stosunki zagraniczne
H VIII 660 Bliski i Daleki Wschód, Afryka
H VIII 670 Wojskowość, konflikty zbrojne
H VIII 680 Koniec zimnej wojny, upadek komunizmu
H VIII 700 HISTORIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 1945-1989
H VIII 710 Społeczeństwo 1945-70
H VIII 720 Społeczeństwo 1970-89
H VIII 730 Gospodarka
H VIII 800 EUROPA I ŚWIAT PO 1989 r.
H VIII 810 Historia polityczna
H VIII 820 Sytuacja społeczna
H VIII 830 Gospodarka
H VIII 840 Stosunki zagraniczne
H VIII 850 Integracja, Unia Europejska, globalizacja
H VIII 860 Konflikty zbrojne, misje stabilizacyjne
H VIII 900 CYWILIZACJA, IDEOLOGIE, RELIGIE, NAUKA
H VIII 910 Ideologie, idee, doktryny
H VIII 920 Partie i organizacje polityczne
H VIII 930 Inne organizacje, towarzystwa i stowarzyszenia
H VIII 940 Represje i zbrodnie do 1939 r.
H VIII 950 Represje i zbrodnie po 1945 r.
H VIII 960 Religie i kościoły
H VIII 970 Kultura i sztuka
H VIII 980 Nauka i edukacja
H VIII 990 Nowe technologie i media

HISTORIA POLSKI XX-XXI W.
H IX 100 DZIEŁA OGÓLNE
H IX 200 KSZTAŁTOWANIE GRANIC POLSKI
H IX 210 Powstanie Wielkopolskie
H IX 220 Powstania śląskie
H IX 230 Wojna polsko-bolszewicka
H IX 240 Kresy Wschodnie
H IX 300 POLSKA W LATACH 1918-1939
H IX 310 Polityka i rządy 1918-1925
H IX 320 Polityka i rządy 1926-1939
H IX 330 Stosunki zagraniczne 1918-1939
H IX 350 Wojskowość 1918-1939
H IX 400 HISTORIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 1918-1939
H IX 410 Społeczeństwo Polski w 20-leciu
H IX 420 Mniejszości
H IX 430 Przemiany gospodarcze
H IX 440 Życie codzienne
H IX 450 Kultura, nauka, sztuka, sport
H IX 500 II WOJNA ŚWIATOWA
H IX 510 Kampania wrześniowa
H IX 520 Polacy na frontach II wojny światowej
H IX 530 Ruch oporu i wywiad
H IX 540 Dyplomacja i sprawa polska
H IX 550 Terror i okrucieństwa
H IX 560 Życie codzienne, intelektualne , artystyczne i religijne
H IX 570 „Polska Lubelska”
H IX 600 POLSKA W LATACH 1945-1989
H IX 610 Polityka i rządy-1945-1970
H IX 630 Polityka i rządy-1971-1989
H IX 640 Represje i zbrodnie
H IX 650 Stosunki zagraniczne
H IX 660 Historia wojskowa
H IX 700 HISTORIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 1945-1989
H IX 710 Społeczeństwo i gospodarka powojenne
H IX 720 Społeczeństwo PRL
H IX 730 Gospodarka komunistyczna
H IX 750 Opór wobec władzy
H IX 760 Solidarność
H IX 770 Kościół i państwo
H IX 800 POLSKA PO 1989 R.
H IX 810 Polityka i rządy
H IX 820 Stosunki zagraniczne
H IX 830 Sytuacja społeczna
H IX 840 Gospodarka
H IX 900 IDEOLOGIE, CYWILIZACJA, RELIGIE, NAUKA
H IX 910 Ideologie, idee, doktryny
H IX 920 Partie i organizacje polityczne
H IX 930 Inne organizacje, towarzystwa i stowarzyszenia
H IX 940 Represje i zbrodnie do 1939 r.
H IX 960 Religie i kościoły
H IX 970 Kultura i sztuka
H IX 980 Nauka i edukacja
H IX 990 Nowe technologie i media

ŹRÓDŁA
HZ 100 DZIEŁA OGÓLNE
HZ I 100 HISTORIA STAROŻYTNA – DZIEŁA OGÓLNE
HZ I 200 EGIPT
HZ I 300 BLISKI WSCHÓD
HZ I 500 GRECJA, MACEDONIA
HZ I 600 RZYM
HZ I 700 BIZANCJUM
HZ II 100 HISTORIA POWSZECHNA ŚREDNIOWIECZA
HZ III 100 HISTORIA ŚREDNIOWIECZNA POLSKI
HZ IV 100 HISTORIA NOWOŻYTNA POWSZECHNA
HZ V 100 HISTORIA NOWOŻYTNA POLSKI
HZ VI 100 HISTORIA POWSZECHNA XIX W.
HZ VII 100 HISTORIA POLSKI XIX W.
HZ VIII 100 HISTORIA POWSZECHNA XX-XXI W.
HZ IX 100 HISTORIA POLSKI XX-XXI W.

POZNAŃ
P 100 DZIEŁA OGÓLNE
P 110 Kronika Miasta Poznania
P 120 Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
P 200 Poznań średniowieczny
P 300 Poznań nowożytny
P 400 Poznań pod zaborami
P 500 Poznań w XX i XXI wieku
P 600 Życie intelektualne, religijne
P 700 Życie kulturalne i artystyczne
P 800 Zabytki
P 900 Dzieje UAM
P 910 Kronika UAM
P 920 Skład osobowy UAM
P 930 Życie Uniwersyteckie