Menu Zamknij

Archeologia

KWIECIEŃ

MARZEC
– Kathedralen der Steinzeit. Stonehenge und die europäischen Megalithulturen. LWL-Museum für Archäologie, Westfälisches Landesmuseum Herne (Hrsg.).
– Data systematization in the Neo-Eneolithic of Southeastern and Central Europe. Essays in honor of Sergej Ryzhov. edited by Aleksandr Diachenko, Thomas K. Harper, Yuri Rassamakin and Iwona Sobkowiak-Tabaka.
– Struktury osadniczne we wczesnym średniowieczu na środkowym Nadodrzu. Bartłomiej Gruszka.
– Bronze Age metalwork. Techniques and traditions in the Nordic Bronze Age 1500-1100 BC. Heide W. Nørgaard.
– Pohorsko Podravje v pozni bronasti in starejši železni dobi. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi = Pohorsko Podravje three millennia ago : tradition and innovation in the late bronze and early iron ages. Biba Teržan in/and Matija Črešnar; s sodelavci / with contributors Teja Gerbec, Lucija Grahek, Mihela Kajzer [ i 9 innych].
– Danubian route of the Yamnaya Culture. The barrows of Vojvodina. edited by Paweł Jarosz, Jovan Koledin and Piotr Włodarczak.
– Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Redaktører Christian Løchsen Rødsrud og Axel Mjærum.
– Polska sztuka wojenna za pierwszych Piastów. Andrzej Feliks Grabski.
– Muzeum? A po co? Katalog wystawy 19.11.2021-11.09.2022. Redakcja Barbara Banasik.
– Mikroprzeszłość. Badania specjalistyczne w archeologii. Pod redakcją Aldony Kurzawskiej i Iwony Sobkowiak-Tabaki.
– Odkryte, Odzyskane, Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Redakcja Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Anna Hyrchała, Bartłomiej Bartecki.
Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu. Magdalena Mączyńska, Ireneusz Jakubczyk, Agnieszka Urbaniak.
– Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa. pod redakcją Łukasza Kaczmarka i Pawła Szczepanika.
– Obróbka włókna w tradycji ludowej północno-wschodniej Polski. tekst: Aleksandra Pluta.
– Raptularz czyli Spraw przednowohuckich opisanie. Katalog wystawy. Maria Wąchała-Skindzier.
– Dąbek, stan. 9 – nekropola kultur przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu. Anna Mistewicz, Andrzej Maciałowicz, Marcin Woźniak.
– Jak człowiek konstruował świat i siebie samego. Archeologia w procesie humanizacji świata. Henryk Mamzer.
– Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu. Anna Rybarczyk.
– Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach. Redakcja Jan Gancarski.
– Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej. Redakcja Jan Gancarski.
– Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku. Marek Bednarek, Krzysztof Spychała.
– Moneta w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy na przestrzeni dziejów. Tadeusz Szczurek.
– Dzieje kultury europejskiej: średniowiecze. Wojciech Lipoński.
– Awaiting the rain: early and middle holocene prehistory of Bargat El-Shab Playa on Western Desert of Egypt. Przemysław Bobrowski, Maciej Jórdeczka, Michał Kobusiewicz.
– Sukiennictwo w średniowiecznej Polsce. Jerzy Maik.
– Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego. Część I. Grzegorz Śnieżko.
– Wicina – przerwane dziedzictwo? Kontynuacja czy budowa nowej tożsamości? Zebrali i opracowali Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate.
– Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Bd. 4, Lubliner Land. Bearbeitet von Monika Gładysz-Juścińska, Andrzej Kokowski und Barbara Niezabitowska-Wiśniewska.
– Obrzędowość pogrzebowa w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu. Jacek Bojarski.
Grecja i Rzym na wojnie. Peter Connolly.
– Fantazmat Wielkiej Lechii: jak pseudonauka zawładnęła umysłami Polaków. Artur Wójcik.
– Służba zdrowia w wojskach starożytnego świata. Ludwik Zembrzuski.
– Archeologia wojny: ze studiów nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Bartosz Kontny.
– Łeba – średniowieczne miasto pod wydmami: kościół św. Mikołaja w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych. Redaktor Joanna Dąbal.
– Brzyno, stanowisko 7: cmentarzyska kultury oksywskiej i wielbarskiej oraz z okresu wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarnowieckiej : (badania 2011-2016). Anna Strobin,
– Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju. Redakcja Michał Pawleta, Arkadiusz Marciniak.